Informacje dla autorów

Zasady publikowania

Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Od autorów przesyłających swoje artykuły wymaga się załączania własnego numeru ORCID. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą Redakcji.

 

Procedura recenzowania artykułów naukowych

Redakcja "Studia Oecumenica prowadzi procedurę recenzowania zgodnie z zasadami recenzowania zawartymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z danie 29 maja 2013. Oznacza to, że:

1. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji.

2. Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję.

3. Następnie publikacje są recenzowane przez dwóch rzetelnych recenzentów, posiadających co najmniej stopień doktora.

4. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.

5. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double blind review process).

6. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.

7. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.

8. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej jako skan podpisanego wydruku na adres mailowy Redakcji podany na formularzu recenzji lub w formie papierowej z odręcznym podpisem. Recenzje są przechowywana w Redakcji przez okres 5 lat.

9. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

10. Wszelkie krytyczne uwagi recenzenta (recenzentów) wymagają szczegółowego ustosunkowania się autora (autorów) i muszą być uwzględnione w korekcie pracy. W przypadku uwag dyskusyjnych wymagana jest jasna i jednoznaczna argumentacja, wskazująca podstawy braku zgodności autora z opinią recenzenta.

11. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.

12. W każdym roczniku Redakcja zamieszcza pełną listę Recenzentów artykułów z danego wydania czasopisma. 

 

Zapora ghostwriting i guest authorship

 

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultat swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są ghostwriting i guest authorship stanowiące przejaw nierzetelności naukowej.

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. 

Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting, guest authorship Redakcja „Studia Oecumenica” wprowadziła odpowiednie procedury mające na celu zapobieganie tym zjawiskom:

 1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

 2. Wszelkie wykryte przypadki ghostwriting, guest authorship będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Autor zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nadesłane teksty są zgodne z zasadami rzetelności naukowej i nie zachodzi zjawisko autorstwa ukrytego (ghostwriting) oraz autorstwa pozornego (guest authorship). Pisemna autodeklaracja autora (autorów) w tej kwestii jest wiążąca. Odpowiednie formularze znajdują się na stronie internetowej czasopisma „Studia Oecumenica”. 

4. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

Uwagi dotyczące przygotowania tekstu

• Teksty powinny dotyczyć szeroko pojętej problematyki ekumenicznej.
• Objętość tekstu: od 20 000 do 60 000 znaków (łącznie ze spacjami, przypisami i bibliografią). Odstępstwa od tej reguły muszą być indywidualnie uzgodnione z Redakcją.
• Język: tzw. kongresowe (preferowany j. angielski) lub polski.
• Tekst powinien zawierać śródtytuły.
• Abstrakt: od 150 do 250 słów w j. angielskim. Autorzy polskojęzyczni powinni także zamieścić abstrakt w j. polskim.
• Słowa kluczowe: od czterech do sześciu, w j. angielskim i/lub polskim, oddzielone średnikiem.
• Cytaty: należy ujmować w cudzysłów.
• Odnośniki bibliograficzne: należy umieszczać w przypisach dolnych, w systemie przecinkowym.
• Bibliografia: pełny opis bibliograficzny wykorzystanej literatury powinien zostać umieszczony w układzie alfabetycznym na końcu tekstu, z zastosowaniem systemu przecinkowego.

W przypadku monografii:

– nazwisko i imię autora (kapitaliki), tytuł publikacji (kursywą), miejsce, nazwa wydawnictwa i rok wydania.
Np.: Hryniewicz Wacław, Wiara rodzi się w dialogu, Kraków: Wydawnictwo WAM 2015.

W przypadku artykułu w pracy zbiorowej:
– nazwisko i imię autora (kapitaliki), tytuł artykułu (kursywą), w: inicjał imienia i nazwisko redaktora (kapitaliki), tytuł publikacji zbiorowej (kursywą), miejsce, nazwa wydawnictwa i rok wydania, zakres stron całego artykułu.
Np.: Sceri Hector, Ekumeniczne zaangażowanie papieża Franciszka, w: P. Kantyka, P. Kopiec, M Składanowski (red.), O ekumenizmie w Roku Wiary, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, 71–84.

W przypadku artykułu w czasopiśmie:
– nazwisko i imię autora (kapitaliki), tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rocznik, rok wydania w nawiasie, numer, pełny zakres stron artykułu.
Np.: Jaskóła Piotr, Podstawowe teologiczne perspektywy ewangelickiej nauki o małżeństwie, „Studia Oecumenica” 13 (2013) 1, 175–188.

W przypadku odwołania się do stron internetowych:
– nazwisko i imię autora (kapitaliki), tytuł artykułu (kursywą), pełny adres internetowy artykułu, data wejścia w formacie: (dd.mm.rrrr).
Np.: Kowalski Lucjan, Czym jest ekumenizm? Próba wyjaśnienia, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/ISiD/publikacje/Documents/
Working_Paper/ISID_WP_11_2011.pdf (20.12.2013).

W przypadku aktów prawnych:
Np.: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83 ze zmianami, artykuł.

Nota biograficzna

Wymagana jest kilkuzdaniowa informacja o autorze; koniecznie należy zamieścić afiliację i ewentualnie tytuły znaczących publikacji. Teksty należy nadsyłać w formie elektronicznej do końca lutego roku wydania danego numeru na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  Akceptowalne formaty tekstu: *.odt, *.doc, *.docx, *.rtf (inne formaty możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z redaktorem technicznym). Akceptowalne formaty graficzne: *.eps, *.ps, *.jpeg, *.png, *.gif, *.bmp (inne formaty możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z redaktorem technicznym) w minimalnej rozdzielczości 300 dpi.

Box PDF