Informacje dla autorów

Zasady publikowania

Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.

Procedura recenzowania

Redakcja „Studia Oecumenica” prowadzi procedurę recenzowania artykułów naukowych zgodnie z „Podstawowymi zasadami recenzowania publikacji w czasopismach” zamieszczonymi na stronie internetowej MNiSW: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wytyczne_dotyczace_procedury_recenzowania.pdf
Oznacza to, że autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. procedura double-blind review).
Wszelkie krytyczne uwagi recenzenta (recenzentów) wymagają szczegółowego ustosunkowania się autora (autorów) artykułu. Korespondencja pomiędzy autorem i recenzentami odbywa się poprzez Redakcję „Studia Oecumenica”. Wszystkie przyjęte uwagi muszą być uwzględnione w korekcie pracy. W przypadku uwag dyskusyjnych wymagana jest jasna i jednoznaczna argumentacja, wskazująca podstawy braku zgodności autora z opinią recenzenta.
Artykuł może być skierowany do druku w przypadku dwóch jednoznacznie pozytywnych recenzji.

Autorstwo ukryte (ghostwriting) i autorstwo pozorne (guest authorship)

Redakcja „Studia Oecumenica” prowadzi procedurę mającą na celu zapobieżenie autorstwu ukrytemu oraz autorstwu pozornemu, zgodnie z dokumentem „Wyjaśnienia dotyczące ghostwritingu” zamieszczonym na stronie internetowej MNiSW: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf
Autor zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nadesłane teksty są zgodne z zasadami rzetelności naukowej i nie zachodzi zjawisko autorstwa ukrytego (ghostwriting) oraz autorstwa pozornego (guest authorship). Pisemna autodeklaracja autora (autorów) w tej kwestii jest wiążąca. Odpowiednie formularze znajdują się na stronie internetowej czasopisma „Studia Oecumenica”.

Uwagi dotyczące przygotowania tekstu

• Teksty powinny dotyczyć szeroko pojętej problematyki ekumenicznej.
• Objętość tekstu: od 20 000 do 60 000 znaków (łącznie ze spacjami, przypisami i bibliografią). Odstępstwa od tej reguły muszą być indywidualnie uzgodnione z Redakcją.
• Język: tzw. kongresowe oraz polski.
• Tekst powinien zawierać śródtytuły.
• Abstrakt: od 150 do 250 słów w j. angielskim. Autorzy polskojęzyczni powinni także zamieścić abstrakt w j. polskim.
• Słowa kluczowe: od czterech do sześciu, w j. angielskim i/lub polskim, oddzielone średnikiem.
• Cytaty: należy ujmować w cudzysłów.
• Odnośniki bibliograficzne: należy umieszczać w przypisach dolnych, w systemie przecinkowym.
• Bibliografia: pełny opis bibliograficzny wykorzystanej literatury powinien zostać umieszczony w układzie alfabetycznym na końcu tekstu, z zastosowaniem systemu przecinkowego.

W przypadku monografii:

– nazwisko i imię autora (kapitaliki), tytuł publikacji (kursywą), miejsce, nazwa wydawnictwa i rok wydania.
Np.: Hryniewicz Wacław, Wiara rodzi się w dialogu, Kraków: Wydawnictwo WAM 2015.

W przypadku artykułu w pracy zbiorowej:
– nazwisko i imię autora (kapitaliki), tytuł artykułu (kursywą), w: inicjał imienia i nazwisko redaktora (kapitaliki), tytuł publikacji zbiorowej (kursywą), miejsce, nazwa wydawnictwa i rok wydania, zakres stron całego artykułu.
Np.: Sceri Hector, Ekumeniczne zaangażowanie papieża Franciszka, w: P. Kantyka, P. Kopiec, M Składanowski (red.), O ekumenizmie w Roku Wiary, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, 71–84.

W przypadku artykułu w czasopiśmie:
– nazwisko i imię autora (kapitaliki), tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rocznik, rok wydania w nawiasie, numer, pełny zakres stron artykułu.
Np.: Jaskóła Piotr, Podstawowe teologiczne perspektywy ewangelickiej nauki o małżeństwie, „Studia Oecumenica” 13 (2013) 1, 175–188.

W przypadku odwołania się do stron internetowych:
– nazwisko i imię autora (kapitaliki), tytuł artykułu (kursywą), pełny adres internetowy artykułu, data wejścia w formacie: (dd.mm.rrrr).
Np.: Kowalski Lucjan, Czym jest ekumenizm? Próba wyjaśnienia, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/ISiD/publikacje/Documents/
Working_Paper/ISID_WP_11_2011.pdf (20.12.2013).

W przypadku aktów prawnych:
Np.: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83 ze zmianami, artykuł.

Nota biograficzna

Wymagana jest kilkuzdaniowa informacja o autorze; koniecznie należy zamieścić afiliację i ewentualnie tytuły znaczących publikacji. Teksty należy nadsyłać w formie elektronicznej do końca lutego roku wydania danego numeru na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  Akceptowalne formaty tekstu: *.odt, *.doc, *.docx, *.rtf (inne formaty możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z redaktorem technicznym). Akceptowalne formaty graficzne: *.eps, *.ps, *.jpeg, *.png, *.gif, *.bmp (inne formaty możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z redaktorem technicznym) w minimalnej rozdzielczości 300 dpi.

Box PDF