Informacje dla autorów

Zasady publikowania

Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Od autorów przesyłających swoje artykuły wymaga się załączania własnego numeru ORCID. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą Redakcji.

 

Procedura recenzowania artykułów naukowych

Redakcja "Studia Oecumenica prowadzi procedurę recenzowania zgodnie z zasadami recenzowania zawartymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z danie 29 maja 2013. Oznacza to, że:

1. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji.

2. Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję.

3. Następnie publikacje są recenzowane przez dwóch rzetelnych recenzentów, posiadających co najmniej stopień doktora.

4. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.

5. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double blind review process).

6. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.

7. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.

8. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej jako skan podpisanego wydruku na adres mailowy Redakcji podany na formularzu recenzji lub w formie papierowej z odręcznym podpisem. Recenzje są przechowywana w Redakcji przez okres 5 lat.

9. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

10. Wszelkie krytyczne uwagi recenzenta (recenzentów) wymagają szczegółowego ustosunkowania się autora (autorów) i muszą być uwzględnione w korekcie pracy. W przypadku uwag dyskusyjnych wymagana jest jasna i jednoznaczna argumentacja, wskazująca podstawy braku zgodności autora z opinią recenzenta.

11. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.

12. W każdym roczniku Redakcja zamieszcza pełną listę Recenzentów artykułów z danego wydania czasopisma. 

 

Zapora ghostwriting i guest authorship

 

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultat swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są ghostwriting i guest authorship stanowiące przejaw nierzetelności naukowej.

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. 

Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting, guest authorship Redakcja „Studia Oecumenica” wprowadziła odpowiednie procedury mające na celu zapobieganie tym zjawiskom:

 1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

 2. Wszelkie wykryte przypadki ghostwriting, guest authorship będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Autor zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nadesłane teksty są zgodne z zasadami rzetelności naukowej i nie zachodzi zjawisko autorstwa ukrytego (ghostwriting) oraz autorstwa pozornego (guest authorship). Pisemna autodeklaracja autora (autorów) w tej kwestii jest wiążąca. Odpowiednie formularze znajdują się na stronie internetowej czasopisma „Studia Oecumenica”. 

4. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

Uwagi dotyczące przygotowania tekstu

• Teksty powinny dotyczyć szeroko pojętej problematyki ekumenicznej.
• Objętość tekstu: od 20 000 do 60 000 znaków (łącznie ze spacjami, przypisami i bibliografią). Odstępstwa od tej reguły muszą być indywidualnie uzgodnione z Redakcją.
• Język: tzw. kongresowe (preferowany j. angielski).
• Tekst powinien zawierać śródtytuły.
• Abstrakt: od 150 do 250 słów w j. angielskim. Autorzy polskojęzyczni powinni także zamieścić abstrakt w j. polskim.
• Słowa kluczowe: od czterech do sześciu, w j. angielskim i/lub polskim, oddzielone średnikiem.
• Cytaty: należy ujmować w cudzysłów.
• Odnośniki bibliograficzne: należy umieszczać w przypisach dolnych, w systemie Chicago.
• Bibliografia: pełny opis bibliograficzny wykorzystanej literatury powinien zostać umieszczony w układzie alfabetycznym na końcu tekstu, z zastosowaniem systemu Chicago.

 

1. Zapis książki jedno lub wieloautorskiej

W przypisie: Imię, nazwisko autora/ów. Rok wydania. Tytuł. Podtytuł. Miejsce wydania: wydawnictwo, strona/y.

Przykłady:

Andrzej S. Jasiński. 2014. Komentarz do księgi proroka Ezechiela: rozdziały 31–39 (Opolska Biblioteka Teologiczna, 143). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 100108.

Martin M. Lintner. 2018. Von Humanae vitae bis Amoris laetitia. Die Geschichte einer umstrittenen Lehre. Innsbruck-Wien: Tyrolia Verlag, 121123.

Eberhard Schockenhoff. 2014. Etyka życia. Podstawy i nowe wyzwania. Tłum. Konrad Glombik. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 32-34.

Krystyna Bronowska, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan. 2009. Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup, 45-58.

Franciszek. 2013. Adhortacja apostolska "Evangelii gaudium", Watykan: Libreria Editrice Vaticana (dalej: EG), nr 23.

 

Ta sama pozycja przytaczana w kolejnym przypisie: Nazwisko. Rok. Tytuł, stona/y.

Jasiński. 2014. Komentarz do księgi proroka Ezechiela, 88.

Schockenhoff. 2014. Etyka życia, 345.

EG 25.

W wykazie bibliograficznym: Nazwisko i imię autora/ów. Rok wydania. Tytuł. Podtytuł. Miejsce wydania: wydawnictwo.

Przykłady:

Bronowska Krystyna, Żywucka-Kozłowska Elżbieta, Czekan Dariusz. 2009. Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup.

Jasiński Andrzej S.2014. Komentarz do księgi proroka Ezechiela: rozdziały 31–39 (Opolska Biblioteka Teologiczna 143). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Lintner Martin M. 2018. Von Humanae vitae bis Amoris laetitia. Die Geschichte einer umstrittenen Lehre. Innsbruck-Wien: Tyrolia Verlag.

Schockenhoff Eberhard. 2014. Etyka życia. Podstawy i nowe wyzwania. Tłum. Konrad Glombik. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

 

2. Zapis rozdziału w książce

W przypisie: imię nazwisko autora/ów. Rok wydania. Tytuł i podtytuł rozdziału, W tytuł książki, strona/y. Imię i nazwisko redaktora, strony. Miejsce wydania: wydawnictwo.

Przykłady:

 

Roman Lewandowski, Ireneusz Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia. Red. Roman Lewandowski, 253. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Andrzej S. Jasiński. 1997. Chleb i wino w Starym Testamencie, W Ineffabile Eucharistiae donum. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Alfonsowi Nossolowi Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 65. rocznicy urodzin oraz 20-lecia święceń biskupich. Red. Tadeusz Dola, 187189. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

 

Ta sama pozycja cytowana po raz kolejny: Nazwisko autora/ów. Rok. Tytuł rozdziału, strona/y.

Jasiński. 1997. Chleb i wino w Starym Testamencie, 194.

Lewandowski, Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych, 256.

W wykazie bibliograficznym: nazwisko i imię autora/ów. Rok wydania. Tytułu rozdziału książki, W tytuł książki. Imię i nazwisko redaktora/ów, strony rozdziału. Miejsce wydania: wydawnictwo.

Przykłady:

Jasiński Andrzej S. 1997. Chleb i wino w Starym Testamencie, W Ineffabile Eucharistiae donum. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Alfonsowi Nossolowi Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 65. rocznicy urodzin oraz 20-lecia święceń biskupich. Red. Tadeusz Dola, 187202. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Lewandowski Roman, Kowalski Ireneusz. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia. Red. Roman Lewandowski, 253–266. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

 

3. Zapis artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie

 W przypisie: imię nazwisko autora/ów. Rok. „Tytuł artykułu”. Tytuł czasopisma rocznik (Nr) zeszytu : strona/y.

Przykłady:

Krzysztof Kawlewski, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37.

Benedikt Kranemann. (2019). „Theologie und Öffentlichkeit aus der deutschen Perspektive“. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 38 (2) : 1516.

Piotr Kopiec. 2019. “Ecumenical Ambiguities: The Case of the Ecumenical Association of Third World Theologians”. Studia Oecumenica 18 : 41–42.

 

Ta sama pozycja cytowana po raz kolejny: Nazwisko. Rok. „Tytuł” strona/y.

Kranemann. (2019). „Theologie und Öffentlichkeit aus der deutschen Perspektive“ 18.

W wykazie bibliograficznym: nazwisko i imiona autora/ów. Roku. „Tytułu artykułu”. Tytułu czasopisma rocznik (nr) zeszytu : strony.

Przykłady:

Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.

Kranemann Benedikt. (2019). „Theologie und Öffentlichkeit aus der deutschen Perspektive“. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 38 (2) : 1530.

Kopiec Piotr. 2019. “Ecumenical Ambiguities: The Case of the Ecumenical Association of Third World Theologians”. Studia Oecumenica”18 : 41–52.

 

4. Zapis tekstów opublikowanych online na stronach internetowych

W przypisie: imię nazwisko autora/w. Rok. Tytuł (data dostępu), strona internetowa [należy włączyć funkcję „usuń hiperłącze”].

Przykłady:

Roman Bartnicki. 2018. „Mk 16, 9-20 jako świadectwo prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa”. Fides et Ratio (4) : 26 (12.03.2019) http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Fides2018-4DOL.pdf.

Franciszek Kucharczyk. 2016. To "Amoris laetitia" a nie "Spełniamy życzenia" (13.04.2016). http://gosc.pl/doc/3076365.To-Amoris-laetitia-a-nie-Spelniamy-zyczenia.

W świadomości ludzi kościoła musi nastąpić odważna głęboka i autentyczna przemiana (14.04.2016).https://ekai.pl.

W wykazie bibliograficznym: nazwisko imię autora/ów. Rok. Tytuł (data dostępu) Pełny adres strony internetowej [należy włączyć funkcję „usuń hiperłącze”]. W wykazie umieszczamy wyłącznie teksty naukowe opublikowane online, które posiadają autora i tytuł.

Przykłady:

Bartnicki Roman. 2018. „Mk 16, 9-20 jako świadectwo prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa”. Fides et ratio (4) : 25-55 (12.03.2019) http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Fides2018-4DOL.pdf.  

Box PDF